Personuppgiftshantering på Mobilitetscenter

 

Personuppgifter

När du kommer i kontakt med Mobilitetscenter kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas i datasystem. Till personuppgifter räknas uppgifter som kan knytas till en levande person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress.

Förordningen GDPR har inneburit en skärpning av reglerna kring vilka personuppgifter som får samlas in, behandlas, sparas och på vilket sätt dessa får samlas in. Syftet är att stärka skyddet för den personliga integriteten för den enskilde.

Mobilitetscenters verksamhet omfattas av reglerna i GDPR och även de lagar som styr hantering av personuppgifter för verksamheter inom Hälso- och sjukvården.

Mobilitetscenter har en lagstadgad skyldighet att dokumentera insatser enligt Patientdatalagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Personalen på Mobilitetscenter har tystnadsplikt utifrån dessa lagar. De konsulter som anlitas av Mobilitetscenter har samtliga skrivit under ett sekretessavtal och har därmed förbundit sig att också iaktta tystnadsplikt.

Mobilitetscenter hanterar personuppgifter för att uppfylla sina skyldigheter enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Patientdatalagen, den lagliga grunden är att uppfylla en rättslig förpliktelse (journaldokumentation). Uppgifterna som samlas in sparas så länge som patientdatalagen eller annan lag kräver. De personuppgifter som samlas in är bla namn, adress och personnummer. Därtill kan komma andra personuppgifter som tex, hälsotillstånd. De uppgifterna är att se som känsliga varför de endast samlas in vid behov och behandlas med stor integritet och varsamhet.

Mobilitetscenter använder ett webbaserat låst system för dokumentation samt anlitar en extern server för datahantering. Mobilitetscenter är personuppgiftsansvarig för dessa funktioner och har personuppgiftbiträdesavtal med leverantörerna. Funktionerna är inte tillgängliga för andra än verksamhetens medarbetare.

Innan utredning på Mobilitetscenter informeras besökare om att hantering av personuppgifter utförs. Besökare har då möjlighet att avbryta utredningen och inte genomföra denna. Om utredningen genomförs har Mobilitetscenter en skyldighet att dokumentera denna.

Du har rätt att när som helst ta kontakt med Mobilitetscenter för att få veta vilka uppgifter om dig som finns dokumenterade och registrerade. Du har även rätt att begära rättning av felaktiga uppgifter, du kontaktar då Mobilitetscenter på nedan mailadress. Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter hanteras på Mobilitetscenter kan du framföra detta till Datainspektionen, i första hand ska du vända dig till Mobilitetscenter på följande adress, info@mobilitetscenter.se .

Kontaktuppgifter till Datainspektionen:

datainspektionen@datainspektionen.se

Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm

Läs mer om GDPR:

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/introduktion-till-dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningens-syfte/