Avtal

Västra Götalandsregionen

vgregionen

Hälso och sjukvårdsnämnden i Västra Götaland har efter offentlig upphandling tecknat avtal med Mobilitetscenter. Detta innebär att Mobilitetscenter utför uppdrag från remittenter i Västra Götalandsregionen och att dessa faktureras Hälso- och sjukvårdskanslierna.

Avtalet innehåller också ett Riksavtal för utomlänsvård vilket innebär att vi också kan ta emot remisser ifrån andra landsting. För att ta reda på hur det går till i ditt landsting, läs på SKL.se under riksavtal för utomlänsvård.

Mobilitetscenter kan utföra följande utredningar:

Utredning av körkortslämplighet inför ställningstagande till fortsatt körkortsinnehav efter skada/sjukdom.

Ungdomar med funktionsnedsättning inför ställningstagande till körkortstillstånd och körkortsutbildning.

Anpassningsbedömningar för personer med fysiska funktionsnedsättningar som inte är berättigade statligt bilstöd.

Försäkringskassan

fkassan

Efter offentlig upphandling har avtal träffats mellan Mobilitetscenter och Försäkringskassan.  Avtalet gäller utprovning och rådgivning av bilanpassning och lämpligt bilval för personer som beviljats bilstöd.

Efter beslut om beviljat bilstöd kan Försäkringskassans handläggare skicka beställning till Mobilitetscenter för utredning. Detta ger en samlad bedömning av aktuellt behov av bilanpassning och lämpligt bilval. Hänsyn tas till individens funktionsnedsättning aktivitetsförmåga och transportbehov vid bilkörning/bilåkning. Ergonomisk och medicinsk kunskap kombineras med teknisk bedömning av trafiksäkerhet. Utredningen genomförs av arbetsterapeut på Mobilitetscenter.

Utlåtande angående anpassning och lämpligt bilval från Mobilitetscenter är vägledande för Försäkringskassans handläggare som beslutar efter gällande regelverk.
När bil och anpassning är levererad till brukaren kan Mobilitetscenter utföra en funktionskontroll av anpassning på beställning från Försäkringskassan. Funktionskontrollen ska visa om anpassningen fungerar väl för brukaren och kan också påvisa behov av komplettering eller justering av anpassningen.

Mobilitetscenters engagemang i bilstödsprocessen innebär att kunskaper tillförs om ergonomi, medicinska förhållanden och hjälpmedel som kan vara av betydelse för val av bil och anpassning. Detta är betydelsefullt då omloppstiden för bilstödet har ökat från 7 till 9 år från 1 januari 2007.

Miljödiplomerad verksamhet

Miljodiplom_SMB

2012 blev Mobilitetscenter en miljödiplomerad verksamhet. Under 2012 har en miljöutredning genomförts som resulterat i en miljöpolicy som speglar intentionerna och styr miljöarbetet. Mobilitetscenter har idag en miljöplan med konkreta mål med inköpsrutiner som styr mot miljöanpassade och etiska inköp. Miljödiplomeringen är anpassad efter det nationella systemet Svensk Miljöbas och uppfyller de krav som ställs där. Svensk miljöbas är en nationell miljöledningsstandard. Mobilitetscenter har enligt revisionsrapporten kommit långt i miljöarbetet och visat goda miljökunskaper och ett stort miljöintresse. Vi har valt att inte förlänga miljödiplomeringen p g a. ekonomiska skäl.