Personuppgiftshantering på Mobilitetscenter

Personuppgifter

Från och med den 25e maj träder en ny dataskyddsförordning i kraft som omfattar företag och organisationer som behandlar personuppgifter. Förordningen heter GDPR (General Data Protection Regulation) och kommer att gälla inom hela EU. GDPR ersätter den tidigare Personuppgiftslagen, PUL. Till personuppgifter räknas uppgifter som kan knytas till en levande person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress.

Förändringen innebär en skärpning av reglerna kring vilka personuppgifter som får sparas och på vilket sätt dessa får samlas in. Syftet med förändringen är att stärka skyddet för den personliga integriteten.

Mobilitetscenters verksamhet omfattas av de nya reglerna i GDPR och även de lagar som styr hantering av personuppgifter för verksamheter inom Hälso- och sjukvården.

Mobilitetscenter har en lagstadgad skyldighet att dokumentera insatser enligt Patientdatalagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Personalen på Mobilitetscenter har tystnadsplikt utifrån dessa lagar. De konsulter som anlitas av Mobilitetscenter har samtliga skrivit under ett sekretessavtal och har därmed förbundit sig att också iaktta tystnadsplikt.

Mobilitetscenter hanterar personuppgifter för att uppfylla sina skyldigheter enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Patientdatalagen. Vi använder ett webbaserat system för dokumentation samt anlitar en extern server för datahantering. Mobilitetscenter är personuppgiftsansvarig för dessa funktioner och har personuppgiftbiträdesavtal med leverantörerna. Funktionerna är inte tillgängliga för andra än verksamhetens medarbetare.

Innan utredning på Mobilitetscenter informeras besökare om att hantering av personuppgifter utförs. Besökare har då möjlighet att avbryta utredningen och inte genomföra denna. Om utredningen genomförs har Mobilitetscenter en skyldighet att dokumentera denna.

Du har rätt att när som helst ta kontakt med Mobilitetscenter för att få veta vilka uppgifter om dig som finns dokumenterade och registrerade. Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter hanteras på Mobilitetscenter kan du framföra detta till Datainspektionen.

Läs mer om GDPR:

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/introduktion-till-dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningens-syfte/